Communities of Dialogue Russian and Ukrainian Émigrés in Modernist Prague

Repository | Directory | Profile

100957

Jan Patočka

1907 — 1977

Teologie a filozofie

1929

Jan Patočka

Česká mysl 25/2

J. L. Hromádka, Masaryk

1930

Jan Patočka

Věstník pedagogický 8/6

Současný stav francouzské etiky

1930

Jan Patočka

in: Přítomný stav etiky, Praha : Dědictví Komenského

Le redressement de l'explication

1931

Jan Patočka

La revue française de Prague 10/53

Pojem evidence a jeho význam pro noetiku

1931

Jan Patočka

Praha, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Doslov

1933

Jan Patočka

in: Rozprava o metodě, jak správně vésti svůj rozum a hledati pravdu ve vědách, Praha : Laichter

Platonism a politika

1933

Jan Patočka

Česká mysl 29/3-4

Metafysika ve XX. století

1934

Jan Patočka

in: Z duševní dílny lidstva, Praha : Orel

Plato, Theaitetos

1934

Jan Patočka

Česká mysl 30/1

Edmund Husserl v Praze

1935

Jan Patočka

Česká mysl 31/3-4

H. Kuhn, Sokrates

1935

Jan Patočka

Česká mysl 31/3-4

Bergson

1936

Jan Patočka

in: Dvojí pramen mravnosti a náboženství, Praha : Laichter

Přirozený svět jako filosofický problém

1936

Jan Patočka

Praha, Ústřední nakladatelství a knihkupectví učitelstva československého

Spengler

1936

Jan Patočka

Sobota 7/20

W. Bröcker, Aristoteles

1936

Jan Patočka

Česká mysl 32/1-2

Descartes a metafysika

1937

Jan Patočka

Česká mysl 33/3-4

Existe-t-il un canon définitif de la vie philosophique

1937

Jan Patočka

in: Travaux du IXe Congrès international de philosophie 10, Paris : Hermann

Filosofické předpoklady praktické činnosti

1937

Jan Patočka

in: Edvard Beneš, Praha : Mazáč

J. Chevalier, Pascal

1937

Jan Patočka

Česká mysl 33/1-2

Karel Jaspers

1937

Jan Patočka

Česká mysl 33/1-2

L. Robin, Platon

1937

Jan Patočka

Česká mysl 33/5

Edmund Husserl

1938

Jan Patočka

Česká mysl 34/1-2

Filosofie v dnešní situaci

1939

Jan Patočka

Kritický měsíčník 2/1

Filosofie výchovy

1939

Jan Patočka

Tábor, Škola vysokých studií pedagogických

Husserl. - Bibliographie

1939

Jan Patočka

Revue internationale de philosophie 1/2

Osobnost a dílo Jana Kaprasa (IV)

1939

Jan Patočka

in: Stati psychologické a pedagogické, Brno : Společnost nových škol

Úvaha o porážce

1939

Jan Patočka

Kritický měsíčník 1/8

Mythus, sen, filosofie

1940

Jan Patočka

Lidové noviny 8/14

O filosofii dějin

1940

Jan Patočka

Kritický měsíčník 3/5-6

J. G. Herder a jeho filosofie humanity

1941

Jan Patočka

in: Vývoj lidskosti, Praha : Laichter

Mládí a filosofie

1941

Jan Patočka

Kalendář středoškolského studenstva 19

O nový pohled na Komenského

1941

Jan Patočka

Kritický měsíčník 4/5-6

Úmrtí

1942

Jan Patočka

Česká mysl 36/2

Doslov

1944

Jan Patočka

in: Kritika praktického rozumu, Praha : Laichter

75 let N. O. Losského

1945

Jan Patočka

Česká mysl 39/1-5

Přehledné dějiny filosofie

1945

Jan Patočka

Praha, Akční výbor posluchačů filosofie na Karlově universitě

Dnešní cesta Ruska

1946

Jan Patočka

Křest'anská revue 13/6

Ideologie a život v ideji

1946

Jan Patočka

Kritický měsíčník 7/1-2

K dopisu Timotheovu

1946

Jan Patočka

Křest'anská revue 13/9

Karel Černý

1946

Jan Patočka

in: K. Černý, Katalog výstavy obrazů, Praha : Topič

Praesokratovská filosofie

1946

Jan Patočka

Praha, Akční výbor posluchačů filosofie na Karlově universitě

E. Rádl, Útěcha z filosofie

1947

Jan Patočka

Kritický měsíčník 8/7-8

Předmluva

1947

Jan Patočka

in: Úvod do filosofie, Brno : Komenium

Sokrates

1947

Jan Patočka

Praha, Spolek posluchačů filosofie

Humanismus Edvarda Beneše

1948

Jan Patočka

Kritický měsíčník 9/15

K úmrtí N. Berdjajeva

1948

Jan Patočka

Slovanský přehled 34/1-10

La philosophie en Tchécoslovaquie et son orientation actuelle

1948

Jan Patočka

Les études philosophiques - nouvelle série 3/1

Platon

1948

Jan Patočka

Praha, Karlova univerzita

Počátky teorie a učených škol

1948

Jan Patočka

in: Výchova v zrcadle pramenů, Praha : Dědictví Komenského

Aristoteles

1949

Jan Patočka

Praha, Karlova univerzita

J. L. Hromádka a filosofie

1949

Jan Patočka

Křest'anská revue 16/6

Remarques sur le problème de Socrate

1949

Jan Patočka

Revue Philosophique de la France et de l'Étranger 139

Čas, mythus, víra

1952

Jan Patočka

Křest'anská revue 19/3-4

Jan Amos Komenský

1952

Jan Patočka

Přednášky Čs. společnosti pro šíření politických a vědeckých znalostí, ústřední sekce: Pedagogika — psychologie 1

Slovo úvodem

1955

Jan Patočka

in: Pokrokový charakter Komenského pedagogiky, Praha : Státní pedagogické nakladatelství

Praeceptor Gentium - Vychovatel národů

1955

Jan Amos Komenský

Praha, Státní pedagogické nakladatelství

Doslov

1956

Jan Patočka

in: Gentium salutis reparator, Posel míru a blaha národů, Praha : Státní pedagogické nakladatelství

O pozdních pedagogických spisech J. A. Komenského

1956

Jan Patočka

in: Scholarum reformator Pansophicus - Pansofický vychovatel, Praha : Státní pedagogické nakladatelství

J. A. Komenský

1957

Jaromír KopeckýJiří KyrášekJan Patočka

Praha, Státní pedagogické nakladatelství

Commentationes

1957

Jan Patočka

in: Opera didactica omnia III, Praha : Nakladatelství Československé Akademie Věd

De origine et compositione Operum Didacticorum Omnium

1957

Jan Patočka

in: Opera didactica omnia III, Praha : Nakladatelství Československé Akademie Věd

J. Hendrich, Comeniana

1957

Jan Patočka

Archiv pro bádání o životě a díle J. A. Komenského 16/2

K textu II. gradu "Pansofie"

1957

Jan Patočka

Archiv pro bádání o životě a díle J. A. Komenského 16/1

Komenského učebnice pro národní školu, Janua linguarum a Velká didaktika

1957

Jan Patočka

Archiv pro bádání o životě a díle J. A. Komenského 16/1

Nad komeniologickou prací Dmytra Čyževského

1957

Jan Patočka

Archiv pro bádání o životě a díle J. A. Komenského 16/2

Některé z dnešních úkolů bádání o Komenském

1957

Jan Patočka

Archiv pro bádání o životě a díle J. A. Komenského 16/1

O vzniku a stavbě díla "Opera didactica omnia"

1957

Jan Patočka

in: Opera didactica omnia III, Praha : Nakladatelství Československé Akademie Věd

Velká didaktika, Bacon a Josef Hendrich

1957

Jan Patočka

Archiv pro bádání o životě a díle J. A. Komenského 16/1

Komenský v Psychological Review

1957

Jan PatočkaJosef Bohumil Souček

Archiv pro bádání o životě a díle J. A. Komenského 16/2

Bolzano a problem teorii nauki

1958

Jan Patočka

Studia Filozoficzne 6/9

Bolzanovo místo v dějinách filosofie

1958

Jan Patočka

in: Filosofie v dějinách českého národa, Praha : Nakladatelství Československé Akademie Věd

J. A. Comenius, Große Didaktik

1958

Jan Patočka

Archiv pro bádání o životě a díle J. A. Komenského 17/1

J. A. Komenský, Izbrannye pedagogičeskije sočinenija

1958

Jan Patočka

Archiv pro bádání o životě a díle J. A. Komenského 17/1

Několik poznámek k článku Jos. Tvrdého "Komenský a Descartes"

1958

Jan Patočka

Archiv pro bádání o životě a díle J. A. Komenského 17/1

O Hegelově pojetí zkušenosti

1958

Jan Patočka

Křest'anská revue 25/6

Oslavy Jana Amose Komenského v Rumunsku ve dnech 13.—21. 11. 1957

1958

Jan Patočka

Archiv pro bádání o životě a díle J. A. Komenského 17/1

Úvod prvního svazku Vybraných spisů J. A. Komenského

1958

Jan Patočka

in: Slovo uvodni - Velká didaktika - Brána jazyku stevrená, Praha : Státní pedagogické nakladatelství

Ł. Kurdybacha, Działalność Jana Amosa Komeńskiego w Polsce

1958

Jan Patočka

Archiv pro bádání o životě a díle J. A. Komenského 17/1

Vývoj pedagogického myšlení Komenského ve všenápravném období

1960

Jan Patočka

Archiv pro bádání o životě a díle J. A. Komenského 19/1

Cesta světla — předosvícenská brána k osvícenským ideálům

1961

Jan Patočka

in: Cesta světla dosud vyhledaná a i nadále vyhledávaná — Via lucis vestigata et vestiganda, Praha : Státní pedagogické nakladatelství

J. Polišenský, Nizozemská politika a Bílá hora

1961

Jan Patočka

Archiv pro bádání o životě a díle J. A. Komenského 20/2

L'idée d'espace depuis Aristote jusqu'à Leibniz

1961

Jan Patočka

Sborník prací filosofické fakulty Brněnské university 10/5

První analytiky

1961

Aristote

Praha, Nakladatelství Československé Akademie Věd

J. Semotán, Mentální hygiena v díle J. A. Komenského

1962

Jan Patočka

Archiv pro bádání o životě a díle J. A. Komenského 21/1

Druhé analytiky — Organon IV

1962

Aristote

Praha, Nakladatelství Československé Akademie Věd

Bernard Bolzano

1963

Jan Patočka

in: Antologie z dějin československé filosofie, Praha : Nakladatelství Československé Akademie Věd

J.-J. Rousseau

1963

Jan Patočka

Acta Universitatis Carolinae, Philosophica et historica 2

Les antécédents hussites de Comenius

1963

Jan Patočka

in: De Pétrarque à Descartes, Paris : Vrin

Aristoteles, jeho předchůdci a dědicové

1964

Jan Patočka

Praha, Nakladatelství Československé Akademie Věd

J. A. Comenius, Pampaedia

1964

Jan Patočka

Deutsche Literaturzeitung für Kritik und internationale Wissenschaft 85/1

Aristoteles

1965

Jan Patočka

Dějiny a současnost 7/3

Die Lehre von der Vergangenheit der Kunst

1965

Jan Patočka

in: Beispiele, Den Haag : Nijhoff

Open Access Link

Jací jsme a jací nejsme

1965

Jan Patočka

Literární noviny 14/23

K referátu Dušana Machovce

1965

Jan Patočka

Filosofický časopis 13/2

Předmluva

1966

Jan Patočka

in: Druhé pohlaví, Praha : Orbis

Umění a čas

1966

Jan Patočka

Orientace 1/5

Úvod do studia Husserlovy fenomenologie

1966

Jan Patočka

Praha, Státní pedagogické nakladatelství

Čas, věčnost a časovost v Máchově díle

1967

Jan Patočka

in: Realita slova Máchova, Praha : Československý spisovatel

Hodnocení filosofické produkce

1967

Jan Patočka

Sociologický časopis 3/4

Kierkegaard

1967

Jan Patočka

in: Slovník spisovatelů, Praha : Odeon

Ladislav Klíma

1967

Jan Patočka

Orientace 2/3

Nejen o LN

1967

Jan Patočka

Literární noviny 16/6

Předmluva [doporučení]

1967

Jan Patočka

Na pomoc pedagogické praxi 40

Prirodzený svet a fenomenológia

1967

Jan Patočka

in: Existencializmus a fenomenológia, Bratislava : Obzor

Roman Ingarden

1967

Jan Patočka

in: O poznávání literárního díla, Praha : Československý spisovatel

Slova a věci

1967

Jan Patočka

Světová literatura 12/6

Spinoza

1967

Jan Patočka

in: Slovník spisovatelů, Praha : Odeon

Das Prinzip des Gewissens in der Wissenschaft

1968

Jan Patočka

in: Nachrichten aus der ČSSR, Frankfurt am Main : Suhrkamp

L'art et le temps

1968

Jan Patočka

in: L'art et l'éducation - Kunst und Erziehung, Praha : Státní pedagogické nakladatelství

Max Scheler

1968

Jan Patočka

in: Místo člověka v kosmu, Praha : Academia

Předsokratovská filosofie

1968

Jan Patočka

Praha, Státní pedagogické nakladatelství

Profesor L. Landgrebe a jeho Filosofie přítomnosti

1968

Jan Patočka

in: Filosofie přítomnosti, Praha : Academia

Co je existence?

1969

Jan Patočka

Filosofický časopis 17/5-6

Filosofie českých dějin

1969

Jan Patočka

Sociologický časopis 5/5

J. A. Komenský

1969

Jan Patočka

in: Filosofické osobnosti a typy filosofického myšlení III, Praha : Socialistická akademie

O smysl dneška

1969

Jan Patočka

Praha, Mladá fronta

Utopie und System der Ziele der Menschheit bei Comenius

1969

Jan Patočka

Archiv pro bádání o životě a díle J. A. Komenského 25

Comenius und die offene Seele

1970

Jan Patočka

in: J. A. Komenský, Wirkung eines Werkes nach drei Jahrhunderten, Heidelberg : Quelle & Meyer

Georg Wilhelm Friedrich Hegel

1970

Jan Patočka

in: Filosofické osobnosti a typy filosofického myšlení V, Praha : Socialistická akademie

Heidegger vom anderen Ufer

1970

Jan Patočka

in: Durchblicke, Frankfurt am Main : Klostermann

Ivanov

1970

Jan Patočka

in: A. P. Čechov — Ivanov, Praha : Divadlo za branou

Komenský a otevřená duše

1970

Jan Patočka

Křest'anská revue 37/10

M. Blekastad, Comenius

1970

Jan Patočka

Slavia - Časopis pro slovanskou filologii 39/4

O filosofii J. A. Komenského

1970

Jan Patočka

Slavia - Časopis pro slovanskou filologii 39/4

Der Subjektivismus der Husserlschen und die Forderung einer asubjektiven Phänomenologie

1971

Jan Patočka

Sborník prací filosofické fakulty Brněnské university 19-20/14-15

Pravda mýtu v Sofoklových dramatech o Labdakovcích

1971

Jan Patočka

in: Sofokles — Oidipus, Antigone, Praha : Divadlo za branou

Weltganzes und Menschenwelt

1972

Jan Patočka

in: Weltaspekte der Philosophie, Amsterdam : Rodopi

Zu Roman Ingardens Ontologie des malerischen Kunstwerks

1972

Jan Patočka

Philosophische Perspektiven: Ein Jahrbuch 4

Zur Ältesten Systematik der Seelenlehre

1972

Jan Patočka

in: Phänomenologie Heute, Dordrecht : Springer

Der Sinn des Mythos vom Teufelspakt

1973

Jan Patočka

Neue Zeitschrift für systematische Theologie und Religionsphilosophie 15/3

Filosofie a společenský problém informace

1974

Jan Patočka

Praha, Ústředí vědeckých, technických a ekonomických informací

Heidegger

1974

Jan Patočka

Znak 26/6

Epoché und Reduktion

1975

Jan Patočka

in: Bewußt sein, Bonn : Bouvier

Evropa a evropské dědictví do konce 19. století

1975

Jan Patočka

in: Kacířské eseje o filosofii dějin, Praha : Petlice

Je technická civilizace úpadková a proč?

1975

Jan Patočka

in: Kacířské eseje o filosofii dějin, Praha : Petlice

Mají dějiny smysl?

1975

Jan Patočka

in: Kacířské eseje o filosofii dějin, Praha : Petlice

Počátek dějin

1975

Jan Patočka

in: Kacířské eseje o filosofii dějin, Praha : Petlice

Poznámky ke "Kritice Soudnosti"

1975

Jan Patočka

in: Kritika soudnosti, Praha : Odeon

Pre-historické úvahy

1975

Jan Patočka

in: Kacířské eseje o filosofii dějin, Praha : Petlice

Války 20. století a 20. století jako válka

1975

Jan Patočka

in: Kacířské eseje o filosofii dějin, Praha : Petlice

Vorwort

1975

Jan Patočka

Postilla Bohemica 4/11-12

Bossova revize vědy

1976

Jan Patočka

in: Vybrané filosofické problémy psychopatologie a normality, Praha : Samizdat

Erinnerungen an Husserl

1976

Jan Patočka

in: Die Welt des Menschen - Die Welt der Philosophie, Den Haag : Nijhoff

Evropa a evropské dědictví do konce 19. století

1976

Jan Patočka

in: Kacířské eseje o filosofii dějin, Praha : Expedice

Je technická civilizace úpadková a proč?

1976

Jan Patočka

in: Kacířské eseje o filosofii dějin, Praha : Expedice

Karteziánství a fenomenologie

1976

Jan Patočka

in: Sborník věnovaný K. Kosíkovi k 50. narozeninám, Praha : Samizdat

Kunst und Zeit

1976

Jan Patočka

Postilla Bohemica 13-14

Mají dějiny smysl?

1976

Jan Patočka

in: Kacířské eseje o filosofii dějin, Praha : Expedice

Počátek dějin

1976

Jan Patočka

in: Kacířské eseje o filosofii dějin, Praha : Expedice

Pre-historické úvahy

1976

Jan Patočka

in: Kacířské eseje o filosofii dějin, Praha : Expedice

Války 20. století a 20. století jako válka

1976

Jan Patočka

in: Kacířské eseje o filosofii dějin, Praha : Expedice

The Husserlian doctrine of eidetic intuition and its recent critics

1977

Jan Patočka

in: Husserl, Notre Dame : University of Notre Dame Press

La scienza assediata

1977

Jan Patočka

Venezia, Marsilio

Was ist Phänomenologie?

1979

Jan Patočka

in: Reason, action and experience, Hamburg : Meiner

Spisovatel a jeho věc

1979

Evropa a evropské dědictví do konce 19. století

1980

Jan Patočka

in: Kacířské eseje o filosofii dějin,

Je technická civilizace úpadková a proč?

1980

Jan Patočka

in: Kacířské eseje o filosofii dějin,

Mají dějiny smysl?

1980

Jan Patočka

in: Kacířské eseje o filosofii dějin,

Počátek dějin

1980

Jan Patočka

in: Kacířské eseje o filosofii dějin,

Pre-historické úvahy

1980

Jan Patočka

in: Kacířské eseje o filosofii dějin,

Války 20. století a 20. století jako válka

1980

Jan Patočka

in: Kacířské eseje o filosofii dějin,

Was ist Phänomenologie?

1982

Jan Patočka

Tijdschrift voor filosofie 44

Jan Amos Komenský II

1984

Jan Patočka

Sankt Augustin, Academia Verlag

Ladislav Klíma

1984

Jan Patočka

in: Je suis la Volonté Absolue, Langres : Café Clima

L'épique et le dramatique, l'epos et le drame

1985

Jan Patočka

Revue de métaphysique et de morale 90/2

La crise du sens I

1985

Jan Patočka

Bruxelles, Ousia

La phénomémologie du corps propre

1985

Jan Patočka

Études phénoménologiques 1/1

Open Access Link

L'époque technique et le sacrifice

1986

Jan Patočka

Études phénoménologiques 2/3

Open Access Link

Kunst und Zeit

1987

Jan Patočka

Stuttgart, Klett-Cotta

Świat naturalny a fenomenologia

1987

Jan Patočka

Krakow, Papieska Akademia Teologiczna

Czy dzieje mają sens?

1988

Jan Patočka

Bibliothek Aletheia 4

Epoché et réduction

1988

Jan Patočka

in: Qu'est-ce que la phénoménologie?, Grenoble : Millon

Początek dziejów

1988

Jan Patočka

Bibliothek Aletheia 4

Refleksje pre-historyczne

1988

Jan Patočka

Bibliothek Aletheia 4

Comenius et l'âme ouverte

1989

Jan Patočka

Le messager européen 3

Die Husserlsche Lehre von der eidetischen Reduktion im Spiegel neuerer Kritik

1991

Jan Patočka

in: Die Bewegung der menschlichen Existenz, Stuttgart : Klett-Cotta

L'écrivain, son "objet"

1991

Jan Patočka

Paris, P.O.L Editeur

Platón y Europa

1991

Jan Patočka

Barcelona, Edicions 62

Čas, mýtus, víra

1996

Jan Patočka

in: Péče o duši I, Praha : Oikoymené

Mi a cseh?

1996

Jan Patočka

Bratislava, Pozsony

Péče o duši I

1996

Jan Patočka

Praha, Oikoymené

Komentáře

1997

Jan Patočka

in: Komeniologické studie I, Praha : Oikoymené

La filosofia en temps de lluita

1997

Jan Patočka

Barcelona, Barcelonesa d'Edicions

Krivoverski eseji o filozofiji zgodovine

1997

Jan Patočka

Ljubljana, Cankarjeva založba

E. Fink, Vergegenwärtigung und Bild

1999

Jan Patočka

Orbis Phaenomenologicus - Quellen

Soqrát: Ágáhí az džahl

1999

Jan Patočka

Tehran, Hermes Publishers

Souvenirs de Husserl

1999

Jan Patočka

Études phénoménologiques 15/29-30

Open Access Link

Péče o duši II

1999

Jan Patočka

Praha, Oikoymené

Briefe und Dokumente

1999

Eugen FinkJan Patočka

Freiburg-München, Alber

Texte, Dokumente, Bibliographie

1999

Jan Patočka

Freiburg-München, Alber

Vom Erscheinen als solchem

2000

Jan Patočka

Freiburg-München, Alber

Plato and Europe

2002

Jan Patočka

Stanford, Stanford University Press

Péče o duši III

2002

Jan Patočka

Praha, Oikoymené

Phenomenology as a philosophy and its relation to traditional metaphysical appraoches

2004

Jan Patočka

in: Phenomenology: Critical concepts in philosophy V, London : Routledge

Platonism and Politics

2006

Jan Patočka

The New Yearbook for Phenomenology and Phenomenological Philosophy 6

Andere Wege in die Moderne

2006

Jan Patočka

Würzburg, Königshausen & Neumann

Briefe an Krzysztof Michalski

2007

Jan Patočka

Studia Phaenomenologica 7

Open Access Link

Ideology and life in the idea

2007

Jan Patočka

Studia Phaenomenologica 7

Open Access Link

Das Innere und die Welt

2007

Jan Patočka

Studia Phaenomenologica 7

Open Access Link

Edmund Husserl's die Krisis der europäischen Wissenschaften und die transcendentale Phänomenologie

2015

Jan Patočka

in: The phenomenological critique of mathematisation and the question of responsibility, Dordrecht : Springer

Open Access Link

The natural world as a philosophical problem

2016

Jan Patočka

Evanston, Ill., Northwestern University Press

Socrate

2017

Jan Patočka

Paris, Éditions du Cerf

Aristoteles

2018

Jan Patočka

Praha, Oikoymené

Le monde naturel et le mouvement de l'existence humaine

2023

Jan Patočka

Paris, Éditions des Compagnons d'humanité